Τα διαθλασίμετρα Abbe είναι ιδανικά για χρήση, όταν υπάρχει ένα μεγάλο εύρος δεικτών διάθλασης. Γίνεται άμεσος προσδιορισμός περιεκτικότητας ζαχάρου (Brix) και δείκτη αλκοόλης με εξωτερική LED πηγή φωτισμού. Μεγάλη ακρίβεια και δυνατότητα μετατροπής των μετρήσεων σε brix ή δείκτη διάθλασης μέσω υπολογιστή. Τα διαθλασίμετρα Abbe είναι κατάλληλα για τη μέτρηση στερεών και ημιστερεών όπως λεπτά πολυμερικά φιλμ, καουτσούκ, γυαλί και οπτικές ίνες, όπως και υγρά δείγματα.