Το μοντέλο HTHS Series II της Cannon είναι ένα τριχοειδές ιξωδόμετρο σχεδιασμένο να προσδιορίζει το ιξώδες λαδιών μηχανών και άλλων λαδιών, κάτω από συνθήκες υψηλής διάτμησης σε υψηλές θερμοκρασίες. Το HTHS είναι κατάλληλο για τον έλεγχο σε 1.4x 106 s-1 στους 150 οC και είναι σε συμφωνία με το ASTM D 5481. Με πολύ εύκολο χειρισμό, αφού μετά την εισαγωγή των δειγμάτων απλώς εισάγεται η τιμή της πίεσης και με το πάτημα του Start ξεκινάει η διεργασία. Ο περιορισμένος ρόλος του χειριστή εξασφαλίζει επαναληψιμότητα στις μετρήσεις. Μπορούν να μετρηθούν 15 με 20 δείγματα την ώρα και η το εύρος του ιξώδους από 2-7 mPas να διευρυνθεί σε 20 mPas, εάν το απαιτεί η εφαρμογή. Κατάλληλο για εφαρμογές σε λιπαντικά μηχανών, χρησιμοποιημένα λάδια, έρευνα λαδιών σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή διάτμηση.