Το miniAV®-LT SingleBath Kinematic Viscometer είναι ένα επιτραπέζιο ιξωδόμετρο με μονό λουτρό κατάλληλο για μετρήσεις κινηματικού ιξώδους σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τα γυάλινα ιξωδόμετρα τύπου Ubbelohde καλύπτουν ένα εύρος από 1 mm2/s (cSt) έως 20000 mm2/s (cSt), για θερμοκρασιακό εύρος από -20 οC έως 30 οC. Σε συμφωνία με τα ASTM D445, D1655, DEF STAN 91:91, ISO 3104, IP 71, ASTM D466 και ISO 3105.