Το miniAV® Single-Bath Kinematic Viscometer για τον υπολογισμό του κινηματικού ιξώδους σε διαφανή και αδιαφανή υγρά είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, επιτραπέζιο ιξωδόμετρο μονού λουτρού. Τα γυάλινα ιξωδόμετρα τύπου Ubbelohde καλύπτουν ένα εύρος από 0.5 mm2/s (cSt) έως 10000 mm2/s (cSt), για θερμοκρασιακό εύρος από 15 οC έως 100 οC με δυνατότητες διεύρυνσης των ορίων ανάλογα με τις εφαρμογές. Είναι σε συμφωνία με τα ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 και IP 71.