Το miniQV®-X είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για γρήγορο προσδιορισμό κινηματικού ιξώδους σε διαφανή και αδιαφανή υγρά. Έχει μονό λουτρό και 25 θέσεις για δείγματα με εύρος από 5 mm2/s (cSt) έως 800 mm2/s (cSt), για θερμοκρασιακό εύρος από 40 οC έως 100 οC. Σε συμφωνία με το ASTM 445, αλλά με πιο σύντομους χρόνους ροής, είναι ιδανική διάταξη για μετρήσεις μεταχειρισμένων λαδιών. Ο τυπικός χρόνος ανάλυσης δεν διαρκεί περισσότερο από 3 λεπτά, ενώ η αντικατάσταση των δειγμάτων γίνεται μέσα σε ένα λεπτό