Ο Automated Stability Analyzer της Zematra επιτρέπει στο χειριστή να προβλέπει τη συμβατότητα των συστατικών του μίγματος και αν πληροί τις προδιαγραφές των μιγμάτων πιο αποδοτικά και οικονομικά. Ο λόγος Po/FRmax υπολογίζεται σε συμφωνία με το SMS 2715. Ο αναλυτής περιλαμβάνει δύο μονάδες τιτλοδότησης. Ο αναλυτής προετοιμάζει τα δείγματα του πετρελαίου διαλυμένα σε διάφορους λόγους σε 1- μεθυλοναφθαλίνιο. Έπειτα, ρυθμίζεται η θερμοκρασία στα δείγματα που προκύπτουν και τους παρέχεται κατάλληλη ποσότητα κετανίου, μέχρι να ανιχνευθεί κροκίδωση (flocculation) από τον οπτικό ανιχνευτή. Η διάταξη αποτελείται από τον αναλυτή, τις μονάδες δοσιμετρίας, τις κυψελίδες, τον αισθητήρα οπτικών ινών και έναν υπολογιστή.