Το CAV 2000 Series Automatic Viscometer είναι ένα εργαστηριακό ιξωδόμετρο με λουτρό και θέσεις για 13 δείγματα κατάλληλο για τον υπολογισμό του κινηματικού ιξώδους σε διαφανή και αδιαφανή υγρά. Κάθε ένα από τα δύο τύπου Atlantic ιξωδόμετρα καλύπτει ένα εύρος ιξώδους από 0.5 cSt εώς 10000 cSt και σε θερμοκρασιακό εύρος από 20 οC -150 οC (με διαθέσιμες επιλογές ανάλογα την εφαρμογή). Ο χειριστής αντικαθιστά τους δοκιμαστικούς σωλήνες των δειγμάτων μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ πολλαπλές καθορισμένες μέθοδοι μπορούν να τρέχουν στον ίδιο δίσκο δειγματοληψίας. Σε συμφωνία με τo ASTM D445.