Το FDT-02 Flex Durability Tester είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό της αντοχής στην ευελιξία σε εύκαμπτα φιλμ, σύνθετων φιλμ και φιλμ επιστρώσεων. Το όργανο μπορεί να προσομοιώσει τη δράση «ζύμωσης» και αναδίπλωσης της συμπεριφοράς των φιλμ που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, επεξεργασίας και μεταφοράς. Η αντοχή στην ευελιξία προσδιορίζεται από τη μέτρηση αλλαγών στον αριθμό των οπών ή των ιδιοτήτων φραγμών μετά τον έλεγχο. Αυτές παρέχουν ποσοτική βάση για το σχεδιασμό της συσκευασίας και την πρακτική χρήση. Σε συμφωνία με το ASTM F392.