Το miniAV®-X SingleBath Kinematic Viscometer είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, επιτραπέζιο ιξωδόμετρο με λουτρό και 10 θέσεις για δείγματα, κατάλληλο για τον προσδιορισμό του κινηματικού ιξώδους σε διαφανή και αδιαφανή υγρά. Τα γυάλινα ιξωδόμετρα τύπου Ubbelohde καλύπτουν ένα εύρος από 0.5 mm2/s (cSt) έως 6000 mm2/s (cSt), για θερμοκρασιακό εύρος από 15 οC έως 100 οC με δυνατότητες διεύρυνσης των ορίων ανάλογα με τις εφαρμογές. Είναι σε συμφωνία με τα ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 και IP 71.