Το διαθλασίμετρο ProJuice σχεδιάσθηκε για την αντιμετώπιση της ευρέως αναγνωρισμένης ακανόνιστης συμπεριφοράς του χυμού πορτοκάλι, με την οποία ερχόντουσαν αντιμέτωποι οι παραγωγοί. Με έξυπνο λογισμικό και νέες τεχνικές εφαρμογής του δείγματος μπορεί να επιτευχθεί επαναληψιμότητα της μέτρησης και να ρυθμιστούν τα κατάλληλα όρια χωρίς ρίσκο, αλλά με αύξηση της απόδοσης του συμπυκνώματος.