Ο φορητός αναλυτής XL5 της Thermo Scientific Niton αποτελεί τον πιο μικρό, ελαφρύ και ισχυρό στοιχειακό αναλυτή στην αγορά. Η απόδοση και η ταχύτητά του είναι μοναδικά για φορητό αναλυτή. Η λειτουργία του βασίζεται στην φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε real time επιτρέποντας στο χειριστή να δει τα δεδομένα της χημείας του υλικού, όσο γίνονται οι υπολογισμοί των μετρήσεων. Υπάρχει βιβλιοθήκη 400+ κραμάτων. Μια μίκρο και μάκρο κάμερα επιτρέπει την ακριβέστερη τοποθέτηση του αναλυτή στο δείγμα.

Εφαρμογές

Έλεγχος των μεταλλικών κραμάτων στις διεργασίες κατασκευής

Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι για ταυτοποίηση υλικών ανεξάρτητα από το περιβάλλον και τις καιρικές συνθήκες

Έλεγχος βαρέων μετάλλων σε πλαστικά και ηλεκτρονικά με βάση την οδηγία ROHS

Έρευνα εξορύξεων

Ανάλυση μεταλλικών κραμάτων

Έλεγχος καταλληλόλητας καταναλωτικών αγαθών με βάση την οδηγία ROHS

Ανίχνευση προσμίξεων στο έδαφος

Ανίχνευση επιθετικών παραγόντων όπως θείο και χλώριο σε ιζήματα

Ανίχνευση αρσενικού στο έδαφος